درخت عظیمی که بریده شده و بخشی از تنه اش را روی پایه های آجری در محوطه باغ کاخ چهلستون قرار داده اند. #اصفهان #چهلستون

Photo Caption: درخت عظیمی که بریده شده و بخشی از تنه اش را روی پایه های آجری در محوطه باغ کاخ چهلستون قرار داده اند.
#اصفهان #چهلستون

Instagram filter used: Normal

Photo taken at: Chehel Sotoun

View in Instagram ⇒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *