درختی که کاملا سالم بوده، قطع شده و از بدنه آن این پیکر تراشیده شده است. درخت کناری برای دیده شدن پاساژ کیش سر زده شده است. 👎👎👎👎

Photo Caption: درختی که کاملا سالم بوده، قطع شده و از بدنه آن این پیکر تراشیده شده است.
درخت کناری برای دیده شدن پاساژ کیش سر زده شده است.
👎👎👎👎

Instagram filter used: Normal

Photo taken at: Tajrish Square

View in Instagram ⇒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *