آتشکده ری در جنوب شرقی تهران واقع شده است. متاسفانه در دو سه هفته پیش مشاهده شد کل داربست ها و سقفی که برای محافظت ایجاد شده بود بطور کل نابود شده است. در زیر این سقف موقت سفالینه ها، گچبری ها و آثار ارزشمندی نگهداری می شد.

Photo Caption: آتشکده ری در جنوب شرقی تهران واقع شده است. متاسفانه در دو سه هفته پیش مشاهده شد کل داربست ها و سقفی که برای محافظت ایجاد شده بود بطور کل نابود شده است. در زیر این سقف موقت سفالینه ها، گچبری ها و آثار ارزشمندی نگهداری می شد.

Instagram filter used: Normal

View in Instagram ⇒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *