Flower Peddler Was ready to help

گلفروش دوره گرد

This post is also available in: en

ظهرگرم تابستان بود و گلفروش دوره گرد، سر چهارراهی توقف کرده بود و خسته روی زمین نشسته بود، نمی دانم چند سالش بود ولی ظاهرش به بالای 60 می خورد، اجازه گرفتم از گاری اش عکس بگیرم، با مهربانی توافق کرد.

Flower Peddler

یک مشتری گلدانی را پسندیده بود و خریده بود و برای خریدهای دیگرش رفته بود، گلدان منتظر صاحب جدیدش بود تا برگردد:

Flower Peddler Was ready to help

0 comments on “گلفروش دوره گردAdd yours →

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *